Affärsplan exempel

Affärsplan exempel

En affärsplan hjälper dig tänka igenom din framtida verksamhet. I denna text ger vi ett exempel på hur upplägget kan se ut.

Att skriva en affärsplan har många fördelar. Framförallt får du en chans att strukturera dina tankar. Det ger dig också möjlighet att fundera över dina styrkor och svagheter och vad du vill med verksamheten. Om du ska söka lån kan den också vara viktig för externa parter som banker och andra finansiärer. Innehållet i en affärsplan kan variera något, men nedan finns några exempel på punkter som brukar vara med.

Affärsidé

Det är alltid en fördel om en affärsidé är unik, men för de flesta handlar det nog om att förbättra en redan befintlig marknad. Med andra ord kan du ha utvecklat en redan existerande vara eller tjänst, alternativt hittat ett nytt fokusområde eller kundgrupp. Söker du efter tips på bra affärsidéer så är internet en guldgruva.

Ett par exempel på hur en affärsidé kan beskrivas på ett kort och koncist sätt.

Kopparbergs (2019)
Vår affärsidé är att nationellt vara en ledande dryckesleverantör inom cider och öl samt att på en internationell nivå leda ciderutvecklingen. Ambitionen är att kvalitet ska genomsyra alla produkter som produceras av och/eller säljs till slutkund och att Kopparbergs produkter ska vara kundens första val i hyllan.

Kungsleden (2019)
Vår affärsidé är att långsiktigt äga, aktivt förvalta, förädla och utveckla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och leverera en attraktiv totalavkastning.

Vision

En vision är exempelvis hur du ser ditt företag i framtiden. Kort sagt, om du blickar framåt, hur vill du att din verksamhet utvecklar sig. Vems behov löser du? Vilka marknader finns du på?  Vad vill du uppnå med ditt företag och hur ska du komma dit? Finns det dessutom något delmål på vägen?

Mål

Tillskillnad från visionen så ska ett mål vara mer konkret. Du ska kunna specificera och mäta målet inom en viss tidsram, exempelvis 3 år.

Ägarens kompetens

Förklara vad har du för kompetens, erfarenhet eller engagemang för att driva projektet framåt. Det kan vara utbildning, arbetslivserfarenhet eller annat som gör dig lämplig för uppgiften.

Produkt/Tjänst

Din produkt eller tjänsteerbjudande kommer ligga som grund för din verksamhet. Förklara till exempel hur din produkt/tjänsteerbjudande ser ut? Vilka fördelar och nackdelar finns mot konkurrenter? Har du ett patent?

Fundera också på hur tillverkningen ska gå till och det finns möjligheter att utöka sortimentet i framtiden.

Kunder

Den kanske viktigaste punkten är vilka som är dina kunder. Utan kunder är det svårt att idka någon försäljning. Vilken målgrupp vänder du dig till? Hur ser deras vanor ut och i vilken grad hjälper din vara/tjänst detta behov?

Marknad

I ett första steg har du funderat ut vilka som är dina kunder. Nästa steg blir därför att fundera på hur stor marknaden är för denna målgrupp? För att skaffa dig ett bättre underslag kan du exempelvis göra en marknadsundersökning. På detta sätt får du som ett resultat en större kännedom om marknaden. En marknad kan vara indelad i olika segment, exempelvis.

 • En specifik bransch
 • Geografiskt område
 • En intressesfär
 • Ålderskategori

Marknadsföring/Försäljning

För att nå ut till dina kunder på marknaden behövs en plan. I vilka kanaler ska du rikta din marknadsföring? Ska du göra direktutskick, annonsera i tidningar, sociala medier, eller hur ska du komma i kontakt med din kund/marknad?

Beakta även hur dina tjänster/varor ska säljas? Ska de till exempel säljas via personlig kontakt, telefon, nätet, återförsäljare, butik? Sker leveransen av dina tjänster ute hos kund eller på ditt kontor, med mera.  

Konkurrenter

I de flesta marknadssegment finns konkurrenter. Av den anledningen är viktigt att veta hur konkurrenterna står sig mot ditt erbjudande. Vad har de för produkt/tjänst, vilken prisnivå, läge, marknadsandel, styrkor, svagheter med mera.

SWOT-analys

När du gott igenom olika delar kan det vara bra att göra en SWOT-analys. Ordet SWOT kommer från engelskans, strengths, weaknesses, opportunities och threats. På svenska blir det, styrkor, svagheter, möjligheter och hot.

Styrkor – Vad har din affärsidé för styrkor?
Svagheter – Finns det några svagheter?
Möjligheter – Vilka möjligheter ser du?
Hot – Är det något i omvärlden som kan rubba verksamheten?

Några exempel på respektive kategori nedan.

Styrkor

 • Bästa läget
 • Din kompetens
 • Goda kontakter
 • Hög service

Svagheter

 • Begränsat med kapital
 • Ensam vid sjukdom
 • Höga priser
 • Okänd på marknaden

Möjligheter

 • Få konkurrenter
 • Högkonjunktur
 • Ny teknik
 • Trend

Hot

 • Demografiska
 • Negativ media
 • Nya konkurrenter
 • Politiska

Ekonomi/budget

Att sitta och räkna på saker ger en konkret bild av din affär. Detta är viktigt för din egen del, men även om du ska söka kapital i form av lån. Ett par exempel kan vara.

Resultatbudget – Innehåller företagets samtliga intäkter och kostnader. Ska ge en bild av årets förväntade resultat.

Likviditetsbudget – Uppställning av företagets kommande in och utbetalningar. Bedömer företagets kortsiktiga betalningsförmåga.   

Tips på gratis mall för affärsplan

Nedan finner du sidor med gratis mallar för affärsplaner. Det kan underlätta vid upprättandet och ge dig inspiration. Kan också tipsa om vår text rörande starta eget hjälp.

Almi – Mall till affärsplan
Nyföretagarcentrum – Gör din nya affärsplan online
Verksamt – Så skapar du en affärsplan