Vad är ett förenklat årsbokslut?

När du som enskild näringsidkare avslutar året ska det upprättas ett årsbokslut. För näringsidkare som omsätter högst 3-miljoner är det tillåtet att upprätta ett förenklat årsbokslut. I detta fall utgår man från ett regelverk som kallas K1.

Vad ska ett förenklat årsbokslut bestå av?

Ett förenklat årsbokslut ska bestå av en resultaträkning och en balansräkning, samt upplysningar. Det ska upprättas enligt god redovisningssed och i vanlig läsbar form eller i elektronisk form.

På Skatteverkets hemsida finns en broschyr som förklarar hur du upprättar ett förenklat årsbokslut. Broschyren heter, Bokföring, bokslut och deklaration del 1. Går också att söka på SKV 282.

Om du vill gå på djupet så har Bokföringsnämnden (BFN) en vägledning som heter, K1 – Enskild näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut.

När ska det förenklade årsbokslutet vara klart?

Bokslutet ska vara klart senast 6-månader efter räkenskapsårets utgång. I realiteten bör det dock vara klart tidigare. Detta eftersom det ligger till grund för inkomstdeklaration och NE-bilagan som ska vara inne 2-maj.

Finns det några hjälpmedel för att upprätta det förenklade årsbokslutet?

Det finns en e-tjänst på Skatteverkets hemsida som heter förenklat årsbokslut. Där finns det möjlighet att logga in anonymt om man vill testa. Går också att använda blankett 2150.

Ska det förenklade årsbokslutet skickas till Skatteverket?

Nej, det ska inte skickas in till Skatteverket. Däremot ska det skrivas ut och skrivas under. Det förenklade årsbokslutet ska du spara tillsammans med din löpande bokföring för räkenskapsåret och bokslutsunderlagen i minst sju år.